Tuesday, August 5, 2008

GENERAL MEETING OF ILEMBE HERITAGE SOCIETY
ILEMBE HERITAGE
SOCIETY
UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE
www.ilembeheritagesociety.blogspot.com
ilembeheritagesoc@gmail.com

Sabela......... Zulu Omuhle!
Wena kaPhunga, noMageba
Wena weSilo Samabandl' onke
uyabizwa........ Sabela!!!!

Umhlangano wezinduna nezindunakazi
uyamenywa ukuba uze sizothamunda ezasekhaya
usuku: 24 Ntulikazi 2008 (ngesonto)
indawo: SC 2
isikhathi: Hora lesine (16:00)
nuhlabe niwulawule, isiyobonana khona!!

UNIVERSITY of the
WESTERN CAPE
A place of quality, a place to grow, from hope to action through knowledge